Kapitoly


Knihu nájdete na tomto odkaze


1. KAPITOLA

USUDZOVANIE A ROZHODOVANIE:

TEÓRIE, TYPOLÓGIA A PRÍKLADY

1.1 Vývoj pohľadov na usudzovanie a rozhodovanie

1.2 Kontrolované vs automatické procesy: slobodná vôľa vs slobodné veto

1.3 Kognitívne vs afektívne procesy v rozhodovaní: ekoni vs humani

1.3.1 Kognitívne procesy

1.3.2 Afektívne procesy

1.4 Zhrnutie


2. KAPITOLA

SKLONY K CHYBÁM PRI ROZHODOVANÍ
A USUDZOVANÍ – TYPOLOGIA A PRÍKLADY

2.1 Typologia sklonov k chybám

2.2 Príklady sklonov k chybám v procese výberu (selekcie)
informácií

2.3 Príklady sklonov k chybám v procese spracovania
informácií

2.4 Príklady k sklonom k chybám pri formulovaní
rozhodnutia

2.5 Príklady k sklonu k chybám prameniace z osoby subjektu
rozhodovania

2.6 Zhrnutie


3. KAPITOLA

VEREJNÉ POLITIKY AKO RIEŠENIA SKLONOV
K CHYBÁM PRI USUDZOVANÍ A ROZHODOVANÍ

3.1 Model uvažovania a rozhodovania vs behaviorálne
zlýhania

3.2 Prístupy k riešeniam behaviorálnych zlyhaní

3.3 Typológia a príklady konkrétnych verejných politík

3.4 Zhrnutie